Regulamin przyznawania stypendiów

Procedura składania wniosku o stypendium

W razie pytań proszę pisać na dariuszptaszynski177@wp.pl

Pełny regulamin przyznazwania stypendiów znajduje się TUTAJ

1. Osoby ubiegające się o stypendium lub inne podmioty zgłaszające, składają wniosek w wersji elektronicznej (online). Termin składania wniosków zostanie podany na stronie http://so.koscian.net. Następnie wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia. Termin dostarczania wniosków także zostanie podany na stronie Stowarzyszenia
2. Do wydrukowanego wniosku składanego w siedzibie Stowarzyszenia należy dołączyć następujące załączniki:

  a) dokumenty obligatoryjne:
 • kserokopia świadectwa z minionego (poprzedniego) roku szkolnego,
 • zaświadczenie o średniej ocen (lub wykaz ocen) za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego (tego, w którym składany jest wniosek),
 • kserokopie dyplomów i wyróżnień (z bieżącego i minionego roku szkolnego),
 • zaświadczenia o dochodach w rodzinie;
  b) dokumenty fakultatywne:
 • zaświadczenia z kół zainteresowań, klubów sportowych, organizacji społecznych,
 • opinie nauczycieli,
 • inne dokumenty potwierdzające aktywność osoby ubiegającej się o stypendium,
 • udokumentowane oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej (np. renta rodzinna, orzeczenia lekarskie itp.).

Kryteria oceny wniosków stypendialnych (liczba przyznawanych punktów)

1. Średnia ocen uzyskana w minionym roku szkolnym lub w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego (pod uwagę brana jest średnią ocen korzystniejsza dla kandydata):

Szkoły podstawowe Szkoły średnie Liczba punktów
4,0-4,7 3,5-4,3 0 pkt
4,71-4,8 4,31-4,5 10 pkt
4,81-4,9 4,51-4,74 15 pkt
4,91-5,2 4,75-4,84 20 pkt
5,21-5,5 4,85-5,0 25 pkt
powyżej 5,5 powyżej 5,0 30 pkt


Wnioski, w których średnia ocen nie przekracza wymaganego minimum (szkoły podstawowe: 4,0; szkoły średnie: 3,5) nie będą rozpatrywane.

2. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub inne (z bieżącego i minionego roku szkolnego):

Szkoła podstawowa Szkoła średnia
Laureat na etapie wojewódzkim – 30 pkt
Zwycięzca szczebla centralnego – 30 pkt
Zwycięzca szczebla centralnego - 30 pkt
Laureat etapu okręgowego/rejonowego - 30 pkt
Finalista etapu okręgowego/rejonowego – 25 pkt
Finalista na etapie wojewódzkim – 20 pkt Uczestnik etapu okręgowego - 15 pkt
Udział w konkursach rejonowych/powiatowych – 10-15 pkt Zwycięzca innego niż trójstopniowy konkurs na etapie wyższym niż szkolny – 15 pkt
Udział w konkursach międzyszkolnych – 5 pkt Uczestnik konkursów na etapie wyższym niż szkolny – 10 pkt
Udział w konkursach szkolnych (3 i więcej) – 3 pkt Udział w przedsięwzięciach naukowych, projektach edukacyjnych - 10 pkt


Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w kryterium 2 (szczególne osiągnięcia kandydata) to 50 pkt

3. Szczególne zainteresowania (np. pasja, wykazywanie zmysłu badacza, działalność w szkolnym kole zainteresowań) 0 – 15 pkt

4. Aktywność na rzecz środowiska lokalnego:

 • działalność kulturalna, artystyczna, sportowa (np. współorganizacja przeglądów, konkursów, zawodów, koncertów, pokazów) – do 15 pkt
 • wolontariat – nieodpłatna działalność na rzecz innych osób, idei, organizacji itp. – do 15 pkt
 • praca w samorządzie szkolnym,lokalnym – do 10 pkt

5. Sytuacji materialna rodziny:

Dochód (brutto) na osobę w rodzinie Liczba punktów
Do 30 % płacy minimalnej (840 zł) 30 pkt
Od 31 % do 50 % płacy minimalnej (840 - 1400 zł) 20 pkt
Od 51% do 75 % płacy minimalnej (1400 - 2100 zł) 15 pkt
Od 76% do 100 % płacy minimalnej (2100 - 2800 zł) 10 pkt
Od 100 % 130% płacy minimalnej (2800 - 3640 zł) 0 pkt


Wnioski, w których dochód (brutto) na osobę w rodzinie przekracza 130% płacy minimalnej nie będą rozpatrywane.

6. Trudna sytuacja rodzinna

 • rodziny niepełne – 5 pkt
 • niepełnosprawność w rodzinie – 5 pkt
 • bezrobocie w rodzinie – 5 pkt
 • wielodzietność (3 i więcej dzieci) – 5 pkt
 • zaburzenia psychiczne lub choroby (w tym uzależnienia) – 5 pkt
 • szczególna sytuacja rodzinna, materialna – 10 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania w kryterium 6 (trudna sytuacja rodzinna kandydata) to 15 pkt.

Rada Oświatowa Stowarzyszenia podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do II etapu konkursu stypendialnego (rozmowy) uwzględniając ocenę wniosków stypendialnych. Ocenę wykonywana na podstawie uzyskanych punktów.
 1. Wyniki w nauce (średnia ocen) – max. 30 pkt
 2. Szczególne osiągnięcia – max. 50 pkt
 3. Zainteresowania – max. 15 pkt
 4. Aktywność na rzecz środowiska lokalnego - max. 40 pkt
 5. Sytuacja materialna rodziny – max. 30 pkt
 6. Trudna sytuacja rodzinna - max. 15 pkt
Kandydat na podstawie oceny złożonego wniosku stypendialnego może uzyskać łącznie max. 180 punktów.

Rada Oświatowa w toku postępowania rekrutacyjnego:
 1. dokonuje oceny złożonych wniosków tworząc listę rankingową (zgodnie z liczbą przyznanych punktów),
 2. spośród złożonych wniosków stypendialnych wyłania kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego (rozmowa);
 3. przeprowadza rozmowy z kandydatami (II etap rekrutacyjny);
 4. po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w wyniku głosowania wybiera:
  1. stypendystów Stypendium Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego,
  2. kandydatów do programu stypendiów pomostowych;
  3. osoby wyróżnione nagrodą jednorazową.
 5. Zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego.


© 2024 UserSpice